Γλέντι οικονομικής ενίσχυσης για τη κατάληψη παπαδόπετρου στα χανιά

Γλέντι οικονομικής

ενίσχυσης για

τη κατάληψη

παπαδόπετρου

στα χανιά

Σάββατο 16

Ιανουαρίου 2010

– ώρα 14:00